Untitled

Jma’at de karamkane :D #pizza

Jma’at de karamkane :D #pizza

:-) #feeling #sad

:-) #feeling #sad

Good morning … #waiting

Good morning … #waiting

At office having tea :)
 (at Kar City)

At office having tea :)
(at Kar City)

❤Haiv❤

❤Haiv❤

Im really Love you MOON ❤🌙

Im really Love you MOON ❤🌙

I LOVE DUHOK #DUHOK #KURDISTAN

I LOVE DUHOK #DUHOK #KURDISTAN

DUHOK CHECKPOINT #traffic #duhok #kirdistan #kurdish #kurd

DUHOK CHECKPOINT #traffic #duhok #kirdistan #kurdish #kurd